3Δ ανακατασκευή αποτύπωση σύνθετων αστικών περιοχών μέσω εναέριων εικόνων

Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη στα πεδία της γεωπληροφορικής και ειδικότερα της όρασης υπολογιστών και της ψηφιακής φωτογραμμετρίας, παρέχει νέα εργαλεία και αυτοματοποιημένες λύσεις για εφαρμογή σε μελέτες Πολεοδομίας, Χωροταξίας, Κτηματολογίου κ.ά., που σχετίζονται με εντοπισμό αλλαγών χρήσεων γης, αστική ανάπτυξη, εντοπισμό των αυθαίρετων κατασκευών, σύνταξης φωτορεαλιστικών τρισδιάστατων μοντέλων του χώρου …

5DMuPLIS, 5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System

5DMuPLIS, 5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System: Ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου 5D Πολυλειτουργικoύ Συστήματος Πληροφοριών (Land Information System), βασισμένου σε υπάρχοντα πακέτα 3D για την ενοποίηση και διαχείριση διαφόρων τύπων πληροφοριών (χρηματοοικονομική, αρχιτεκτονική, τοπογραφική, κτηματολογική, , ιδιοκτησία κλπ.) από κυβερνητικές, περιφερειακές και τοπικές βάσεις δεδομένων σε 3 χωρικές …

INDES-MUSA

Το πρόγραμμα INDES-MUSA (INnovative multi-sensor network for DEformation and Seismic Monitoring of Urban Subsidence-prone Areas) αποτελεί ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, για τη μελέτη των εδαφικών υποχωρήσεων και της σεισμικής κίνησης με έμφαση στην μελέτη της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε αντιπροσωπευτικά δομικά υποσύνολα (οικισμός, βιομηχανική ζώνη, …

Μέθοδοι ανίχνευσης μεταβολών για την χαρτογράφηση μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων με χρήση δεδομένων Sentinel 1 και 2. Η περίπτωση του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου.

Η ταχεία χαρτογράφηση κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φαινόμενα μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τη λήψη αποφάσεων και διαχείριση κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτενής χρήση δεδομένων από τους δορυφόρους Sentinel 1 και 2 από το πρόγραμμα Copernicus της ESA καθώς αποτελούν αξιόπιστη λύση σε πληθώρα …