ΜΕΤΕΩΡΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση μνημείων και χώρων αρχαιολογικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος αποτελεί διεθνώς επιστημονικό πεδίο αιχμής στην επιστήμη της γεωπληροφορικής. Η πολυπλοκότητα αυτών των χώρων σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας, την ανάγκη τρισδιάστατης απεικόνισης σε μεγάλη ανάλυση ή/και διαφοροποιούμενο βαθμό λεπτομέρειας κάποιων στοιχείων του, τη διαχρονική παρακολούθηση λόγω αλλαγών,…

ΑΡΤΕΜΙΣ: Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονο ΜΙκών δαΣών

Το έργο ΑΡΤΕΜΙΣ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής υπηρεσίας επεξεργασίας και διάχυσης δορυφορικών και άλλων δεδομένων σε διαδικτυακή πλατφόρμα που σχετίζονται με την ποιότητα, υγεία και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δασών και συγκεκριμένα δασών με καστανιές. Το προϊόν αυτό θα βοηθήσει στην παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγής καστάνου και στην…

SEN4RUS: Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων Sentinels γαι την υποστήριξη του αστικού σχεδιασμού στη Ρωσία

Με την εκτόξευση των νέων δορυφόρων Copernicus Sentinel 1 (2014), 2 και 3 (2015) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η δωρεάν διάθεση δεδομένων Παρατήρησης Γης έχει ανοίξει ορίζοντες για καινοτόμες υπηρεσίες γεω-πληροφοριών, επιστημονικές καθώς και εμπορικές. Λόγω της χωρικής διακριτικής τους ικανότητας που χαρακτηρίζουν τους αισθητήρες τους, οι δορυφόροι Sentinels…