ΜΕΤΕΩΡΑ: ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΛΥΕΠΙΠΕΔΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΠΩΝ και ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΣΥΜΠΛΕΓΜΑΤΩΝ

Η ολοκληρωμένη τεκμηρίωση μνημείων και χώρων αρχαιολογικού ή θρησκευτικού ενδιαφέροντος αποτελεί διεθνώς επιστημονικό πεδίο αιχμής στην επιστήμη της γεωπληροφορικής. Η πολυπλοκότητα αυτών των χώρων σε συνδυασμό με τις υψηλές απαιτήσεις ακρίβειας, την ανάγκη τρισδιάστατης απεικόνισης σε μεγάλη ανάλυση ή/και διαφοροποιούμενο βαθμό λεπτομέρειας κάποιων στοιχείων του, τη διαχρονική παρακολούθηση λόγω αλλαγών,…

ΑΡΤΕΜΙΣ: Ανάπτυξη πΡακτικών και δημιουργία Τυποποιημένης υπηρΕσίας παρακολούθησης των οικονο ΜΙκών δαΣών

Το έργο ΑΡΤΕΜΙΣ αποσκοπεί στη δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής υπηρεσίας επεξεργασίας και διάχυσης δορυφορικών και άλλων δεδομένων σε διαδικτυακή πλατφόρμα που σχετίζονται με την ποιότητα, υγεία και αειφόρο ανάπτυξη των οικονομικών δασών και συγκεκριμένα δασών με καστανιές. Το προϊόν αυτό θα βοηθήσει στην παρακολούθηση και βελτίωση της παραγωγής καστάνου και στην…

5DMuPLIS, 5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System

5DMuPLIS, 5 Dimensional Multi-Purpose Land Information System: Ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη ενός εξελιγμένου 5D Πολυλειτουργικoύ Συστήματος Πληροφοριών (Land Information System), βασισμένου σε υπάρχοντα πακέτα 3D για την ενοποίηση και διαχείριση διαφόρων τύπων πληροφοριών (χρηματοοικονομική, αρχιτεκτονική, τοπογραφική, κτηματολογική, , ιδιοκτησία κλπ.) από κυβερνητικές, περιφερειακές και τοπικές βάσεις δεδομένων σε 3 χωρικές…

SEN4RUS: Αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων Sentinels γαι την υποστήριξη του αστικού σχεδιασμού στη Ρωσία

Με την εκτόξευση των νέων δορυφόρων Copernicus Sentinel 1 (2014), 2 και 3 (2015) από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, η δωρεάν διάθεση δεδομένων Παρατήρησης Γης έχει ανοίξει ορίζοντες για καινοτόμες υπηρεσίες γεω-πληροφοριών, επιστημονικές καθώς και εμπορικές. Λόγω της χωρικής διακριτικής τους ικανότητας που χαρακτηρίζουν τους αισθητήρες τους, οι δορυφόροι Sentinels…

INDES-MUSA

Το πρόγραμμα INDES-MUSA (INnovative multi-sensor network for DEformation and Seismic Monitoring of Urban Subsidence-prone Areas) αποτελεί ένα πρωτοποριακό ερευνητικό πρόγραμμα το οποίο ξεκίνησε στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, για τη μελέτη των εδαφικών υποχωρήσεων και της σεισμικής κίνησης με έμφαση στην μελέτη της αλληλεπίδρασης εδάφους-κατασκευής σε αντιπροσωπευτικά δομικά υποσύνολα (οικισμός, βιομηχανική ζώνη,…