Η Ομάδα μας

Key Personnel
ff Η Βασιλική Χαραλαμποπούλου είναι Γεωλόγος με εξειδίκευση στις τεχνολογίες τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας και στα Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών. Αποφοίτησε από το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1992 και εργάστηκε σε μελετητικά έργα Κτηματολογίου, Τηλεπισκόπησης και Φωτογραμμετρίας. Από το 2011 εκτελεί καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου και Προέδρου στην SA, προσφέροντας υπηρεσίες συμβούλου και λύσεις σε τεχνολογικά θέματα γεωγραφικών πληροφοριακών συστημάτων & WebGIS, φωτογραμμετρίας και τηλεπισκόπησης. Ως διευθύνων σύμβουλος και πρόεδρος έχει καθιερώσει μεθοδολογίες και στρατηγικές κερδίζοντας πολλές συνεργασίες και ευρή πελατολόγιο. Επίσης, έχει συνεργαστεί με διάφορους  διεθνείς οργανισμούς όπως EARSC, ESA, CNR, ESA, NASA, ISA, UNESCO, FIG, OGC κτλ και πανεπιστήμια, τοπικές κυβερνήσεις και επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της συμμετοχής των τους σε H2020 και Interreg έργα. Το 2012 ίδρυσε στην εταιρεία το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης (R&D) με επιτυχία, αναλαμβάνοντας επίσης πολλά εθνικά και ευρωπαϊκά έργα υπό την επίβλεψή της. Είναι επίσης υπεύθυνη για την κατανομή ρόλων και ευθυνών στην εταιρεία.
ss Ο Χρήστος Κοντόπουλος έιναι απόφοιτος του τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής του εντοπίζονται στα πεδία της τηλεπισκόπησης, της φωτογραμμετρίας, των γεωγραφικών συστημάτων πληροφόρησης και της ανάλυσης γεωχωρικών δεδομένων. Έχει συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα και ερευνητικές ομάδες στους αναφερόμενους τομείς και έχει εμπειρία σε εφαρμογές φωτογραμμετρίας, ανάλυσης δεδομένων LIDAR, κτηματολογίου αλλά και αξιοποίησης δορυφορικών δεδομένων και γεωχωρικής πληροφορίας. Η κύρια εξειδίκευσή του περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη μοντέλων μηχανικής και βαθιάς μάθησης (Machine Learning- Deep learning) για την ταξινόμηση δεδομένων παρατήρησης της γης και τεχνικές αναγνώρισης προτύπων. Έχει επίσης συμμετάσχει σε πολλά άλλα εμπορικά έργα, ως ειδικός τηλεπισκόπησης και φωτογραμμετρίας, που ασχολείται με την επεξεργασία και την ανάλυση πολυφασματικών και υπερφασματικών οπτικών δεδομένων, δεδομένων καθώς και δεδομένων LIDAR και . Είναι υπεύθυνος για τις λύσεις HXG Geospatial: ERDAS και πρόσθετα, APOLLO και MAP-X. Είναι project manager για τα έργα METEORA και BLENDED: Synergetic use of Blockchain and Deep Learning for Space Data projects
dd Ο Γιάννης Παρασκευόπουλος είναι Τοπογράφος Μηχανικός Ε.Μ.Π, του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και μεταπτυχιακός φοιτητής στο ΔΜΠΣ ΕΜΠ «Πολεοδομία-Χωροταξία». Από το 2018 είναι Υποψήφιος Διδάκτορας ΕΜΠ στο Εργαστήριο Γεωγραφίας και Ανάλυσης Χώρου και η ερευνά του εστιάζει σε μεθόδους και αναλυτικά εργαλεία για τον πολεοδομικό σχεδιασμό με έμφαση στην συνδυαστική ανάλυση της αστικής μορφολογίας, της δικτυακής κεντρικότητας (συντακτική ανάλυση του χώρου) και του λειτουργικού προτύπου (χρήσεις γης).  Έχει σημαντική εργασιακή εμπειρία ως ειδικός στα γεωγραφικά συστήματα πληροφόρησης και έχει συμμετάσχει σε ερευνητικά έργα και μελέτες σχετικές με τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τη βιώσιμη αστική κινητικότητα. Από την αποφοίτησή του έχει δημοσιεύσει σειρά ερευνητικών εργασιών σε επιστημονικά συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.  Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν προηγμένη χωρική ανάλυση, χωρικές στατιστικές, συντακτική ανάλυση του χώρου, αστική μορφολογία, προσβασιμότητα, αειφόρο αστική κινητικότητα και τον πολεοδομικό σχεδιασμό. Είναι υπεύθυνος για τις λύσεις HXG Geospatial: Geomedia και Geomedia WebMAP και ERDAS Photogrammetry και SSK φωτογραμμετρικές λύσεις. Επίσης διαθέτει μεγάλη εμπειρία στην εφαρμογή λύσεων ανοιχτού κώδικα WebGIS.
ss Η Κώστα Αλεξάνδρα είναι πολιτικός μηχανικός με κατεύθυνση στην Υδραυλική και Τεχνική Περιβάλλοντος. Αποφοίτησε το Nοέμβριο του 2017. Επίσης, κατέχει Μεταπτυχιακό τίτλο ειδίκευσης στην «Προστασία περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη» από το ίδιο πανεπιστήμιο. Έχει συμμετάσχει σε πολλά επιστημονικά συνέδρια και έχει δημοσιεύσει τη διπλωματική της εργασία στο διεθνές συνέδριο “Protection and Restoration of the environment XIV”. Είναι project manager στα έργα EPIPELAGIC και RESEARCH.
dd Η Κατερίνα Φωτίου είναι απόφοιτος της Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του ΕΜΠ, ενώ είναι και μεταπτυχική φοιτήτρια στο ΔΠΜΣ Γεωπληροφορικής, επίσης στο ΕΜΠ. Τα κύρια ενδιαφέροντα της σχετίζονται γενικά με την επιστήμη της Φωτογραμμετρίας και ειδικότερα με τη δημιουργία και χρήση Ψηφιακών Μοντέλων Εδάφους για την εξαγωγή πληροφοριών περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος καθώς και η τρισδιάστατη αναπαράσταση αντικειμένων. Ακόμα, έχει ασχοληθεί με την ανάλυση χωρικών δεδομένων χρησιμοποιώντας εργαλεία των Συστήματων Γεωγραφικών Πληροφοριών. Εργάζεται στην εταιρία Geosystems Hellas από το 2019. Είναι υπεύθυνη για την παροχή οπτικών δεδομένων από την PLANET και τη SKYWATCH.
O Αλέξανδρος Παρασκευάς  είναι Γεωγράφος με κατεύθυνση Γεωπληροφορικής και Τηλεπισκόπισης. Φοιτά στα Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΧΠΑ) από το 2015. Τα κύρια ενδιαφέροντα του είναι οι εφαρμογές γεωπληροφορικής και χαρτογράφισης. Το 2019 διεξήγαγε την πρακτική του στη GEOSYSTEMS HELLAS ως τεχνικό προσωπικό αλλά και για την δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου αεροφωτογραφιών του εθνικού κτηματολογίου στα πλαίσια της κοινοπραξίας που συμμετέχει η εταιρεία. H εξειδίκευσή του είναι στην επιλογή και επεξεργασία SAR δεδομένων.
www Η Σοφία Φυδάνη είναι Γεωπόνος με κατεύθυνση Τεχνολόγος Τροφίμων. Αποφοίτησε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) το 2012, όπου έλαβε επίσης τον Μεταπτυχιακό τίτλο   στη βιώσιμη διαχείριση του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων (Ειδίκευση: Βιώσιμη Διαχείριση Ορεινών Λεκανών Απορροής με τη χρήση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφόρησης και Ευφυών Συστημάτων. Τα κύρια ενδιαφέροντα και οι τομείς εξειδίκευσής της είναι οι εφαρμογές γεωπληροφορικής. Από το 2014 εργάζεται στην GEOSYSTEMS HELLAS ως υπεύθυνη marketing και διαχείρισης πελατών και ως τεχνική υποστήριξη σε θέματα γεωπληροφορικής. Είναι project manager στο έργο ΜΟU: Τηλεπισκοπικές μέθοδοι για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της χρήσης αχρησιμοποίητων προϊόντων ελαιόλαδου για βελτίωση του εδάφους έναντι της κλιματικής αλλαγής.
ik Ο Ηλίας Γεωργίου είναι διπλωματούχος Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός (ΕΜΠ, 1989-1994). Διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο στην επιστήμη της φωτογραμμετρίας και της τηλεπισκόπησης (UCL, 1995-1996). Η επαγγελματική του εμπειρία ξεκινά κατά τη διάρκεια των σπουδών του δουλεύοντας παράλληλα με τη φοίτηση του στη σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων μηχανικών στην εταιρεία GEOMET ΕΠΕ σε μελετητικό αντικείμενο συναφή με την Τοπογραφία, τη Φωτογραμμετρία και την Τηλεπισκόπηση. Ακόλουθα εργάζεται σε εταιρείες γεωπληροφορικής (Infotop ΑΕ, 1999 – Ζ/Ι Imaging ΕΠΕ 1999-2004). Από τα τέλη του 2004 έως και σήμερα είναι ελεύθερος επαγγελματίας Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός καθώς και συμμετέχει σε εταιρικά σχήματα εταιριών ως διαχειριστής στην εταιρεία γεωπληροφορικής Digital Earth ΕΠΕ.  Βασική επαγγελματική του δραστηριότητα είναι ο σχεδιασμός, οργάνωση, υλοποίηση και διαχείριση εργασιών γεωπληροφορικής ανεξαρτήτου κλίμακας, έκτασης και είδους αντικειμένου.  Είναι μέλος σε διάφορους σχετικούς επαγγελματικούς φορείς και οργανισμούς όπως το Τεχνικό επιμελητήτιο Ελλάδος, ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρόνομων και Τοπογράφων Μηχανικών, Photogrammetric Society London, American Sociey for Photogrammetry and και αλλού. Στους ανωτέρω φορείς έχει συμμετάσχει σε ημερίδες με άρθρα, παρουσιάσεις καθώς και με φυσική παρουσία. Διακρίσεις του είναι το Βραβείο Λαμπαδαρείου Ακαδημίας Αθηνών (1997), Hart Prize, University College London – Session 1995-96, Certificate of Appreciation, Intergraph 2003.
aaa Η Ευαγγελία Κοκκινοπούλου είναι Γεωγράφος με εξειδίκευση στην γεωπληροφορική και στις εφαρμογές τηλεπισκόπησης. Σπουδάζει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΧΠΑ) από το 2016. Το κύριο ενδιαφέρον της είναι η γεωπληροφορική και η χαρτογραφία. Εργάζεται στην Geosystems Hellas από το 2020 για το έργο Σάρωση και Γεωαναφορά Αρνητικών του Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΕΚΧΑ ΑΕ.
gg Η Νικολέτα Βίτσου είναι Γεωγράφος με εξειδίκευση στην γεωπληροφορική και στις εφαρμογές τηλεπισκόπησης. Σπουδάζει στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΧΠΑ) από το 2015. Εργάζεται στην Geosystems Hellas από το 2020 για το έργο Σάρωση και Γεωαναφορά Αρνητικών του Αρχείου Αεροφωτογραφιών της ΕΚΧΑ ΑΕ.