Προφίλ

H Α.Ε. [] ιδρύθηκε το Νοέμβριο του 2009 και αποτελεί το πλέον πρόσφατο μέλος του Ευρωπαϊκού ομίλου GEOSYSTEMS EU GROUP. Δραστηριοποιείται εμπορικά ως εξουσιοδοτημένος μεταπωλητής των λογισμικών λύσεων Hexagon Geospatial και Hexagon Airborne ενώ παρέχει και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Η GSH εργάζεται εμπορικά σε έργα περιβάλλοντος, φωτογραμμετρίας, τηλεπισκόπησης, σε έργα έρευνας και ανάπτυξης για εφαρμογές διαχείρισης γης, στη διαχείριση κρίσεων και στην υποδομή χωρικών δεδομένων (οδηγία INSPIRE).

Η [GSH] είναι πρωτοπόρος στην εισαγωγή νέων καινοτόμων τεχνολογιών πληροφορικής, με τη χρήση σύγχρονων τεχνικών λήψης και επεξεργασίας ψηφιακών γεωγραφικών δεδομένων για την παραγωγή χαρτών και γεωγραφικών συστημάτων πληροφοριών. Η εταιρία εμπλέκεται βαθιά σε τεχνικές ανάλυσης δεδομένων, Big Data και Data Fusion για εθνικά προγράμματα καθώς και στη δημιουργία υποδομής χωρικών πληροφοριών (μεταδεδομένα, προδιαγραφές δεδομένων, κοινή χρήση δεδομένων και παρακολούθηση και αναφορά). Επιπλέον, διαθέτει εκτεταμένη τεχνογνωσία όσον αφορά τον ορισμό λειτουργικών απαιτήσεων / σεναρίων στους τομείς της ανταλλαγής / διαμοιρασμού δεδομένων με διαλειτουργικό τρόπο. Η GSH είναι μία S.M.E που σήμερα απασχολεί συνολικά 9 εξειδικευμένους μηχανικούς.

Το όραμα της εταιρείας βοηθά τους οργανισμούς να εκμεταλλευτούν τις πληροφορίες της συνεχώς μεταβαλλόμενης γης, για να αποκτήσουν συγκριτικό πλεονέκτημα, δημιουργώντας γεωχωρικά συστήματα που μετατρέπουν τα δεδομένα της γης σε πληροφορίες προσανατολισμένες στους στόχους των επιχειρήσεων.Το μοντέλο εργασίας της εταιρίας είναι βασισμένο  στην εξεύρεση λύσεων και αφιερώνεται σε κάθετα προϊόντα, σε οικονομικά αποδοτικές και έγκαιρες λύσεις, σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, στην εκπαίδευση και στην υποστήριξη. Η επιτυχία της εταιρείας βασίζεται στο εξειδικευμένο προσωπικό της, που επιδυκνύει εμπείρία άνω των 20 ετών στους τομείς των Γεωεπιστημών και της Γεω-Πληροφορικής πάνω σε πολυάριθμα ευρωπαϊκά και εθνικά έργα.

Η [GSH] είναι μέλος του si-cluster (theUniqueHellenicSpaceCluster), www.si-cluster.gr/en, μέλος της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), http://www.hellenic-asi.org/ και έτσι παρουσιάζει μεγάλη και καθημερινήγ εμπειρία με το πρόγραμμα Copernicus αφού συμμετέχει και στις ομάδες εργασίας της ESA (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος). Επίσης η GSH είναι μέλος του EARSC (Ευρωπαϊκός Οργανισμός Επιχειρήσεων Τηλεπισκόπησης) http://earsc.org/. Επιπλέον είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (HellasGIs) – https://hellasgi.gr/.

Η [GSH] συμμετέχει στα δίκτυα τεχνολογίας MedRIN – http://web.cut.ac.cy/medrin/ και EXCELSIOR – https://excelsior2020.eu/the-project/.