Ολοκληρωμένα R&D έργα

Ολοκληρωμένα R&D έργα

 Emergency – Security

PROION

Το έργο ΠΡΟΙΟΝ στοχεύει στην ανάπτυξη μίας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για τη συνεχή παρακολούθηση κρίσιμων εθνικών υποδομών στην ευρύτερη περιοχή του Κορινθιακού Κόλπου στα όρια του ελληνικού Supersite με την ονομασία «Enceladus». Στην περιοχή εκείνη, καταγράφεται η υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη και μια πολύ υψηλή συχνότητα εκδήλωσης κατολισθήσεων. Η πρόταση συνδυάζει την ενόργανη με την εξ αποστάσεως παρακολούθηση και την ανάπτυξη μεθόδων Ασαφών Γνωστικών Δικτύων (ΑΓΔ). Η ολιστική μεθοδολογική προσέγγιση της πρότασης και η παρακολούθηση των αλλαγών στο περιβάλλον και στις υποδομές, θα βοηθήσουν στην εκπόνηση ολοκληρωμένων σχεδίων για την αειφόρο ανάπτυξη και έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

Περισσότερες πληροφορίες

COPROTECT

Στόχος του CO-PROTECT είναι η ανάδειξη της Ελλάδας σε μια τεχνολογικά ανερχόμενη δύναμη στην αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, σε μια εποχή που η κλιματική αλλαγή με παράπλευρη πίεση από την πανδημία, αποτελεί μείζον θέμα, επηρεάζοντας την ανθρώπινη ύπαρξη και ευημερία. Τα αποτελέσματα της κλιματικής αλλαγής δημιουργούν έξαρση σε πλημμύρες και ακραία καιρικά φαινόμενα σε συνδυασμό με ξηρασία και δασικές πυρκαγιές; η αποψίλωση των δασών από τις πυρκαγιές δημιουργεί λόγω των ακραίων καιρικών φαινομένων κατολισθήσεις και εδαφικές υποβαθμίσεις κλπ. Στις περιοχές δε που είναι σεισμικά ενεργές, όπως είναι η χώρα μας, η πίεση αυξάνεται. Και όλα τα παραπάνω αντικατοπτρίζονται στο δομημένο περιβάλλον που ζει και το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοίκων των Ευρωπαϊκών χωρών αλλά και τις κρίσιμες υποδομές, που σχετίζονται με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, λιμάνια, αεροδρόμια, νοσοκομεία κ.α. Η επιταγή του Paris Agreement και της πολιτικής για το κλίμα «2050 long-term strategy» μας καθοδηγεί στη δημιουργία εξελιγμένων προϊόντων/λύσεων, αναδεικνύοντας την Ελλάδα μέσα από το ΣΣΚ και το έργο “CO-PROTECT”, έναν ισχυρό βιομηχανικό παίκτη έτοιμων λύσεων με αποδοτικά αποτελέσματα.

Περισσότερες πληροφορίες

SAFE PORT - SPACE 4.0 alt
SAFE PORT - SPACE

Το έργο SPACE, ως απόρροια του Ελληνικού Συνεργατικού Σχηματισμού Διαστημικών Τεχνολογιών και Εφαρμογών (Si-Cluster), εστιάζει στην αξιοποίηση και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων Παρατήρησης της Γης σε συνδυασμό με χρήση διαστημικών τεχνολογιών (on-board data reduction και geolocation) και τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την ανάπτυξη εφαρμογών που θα συνδράμουν στην διαχείριση περιβαλλοντικών κρίσεων και πολιτικής προστασίας. Πιο συγκεκριμένα, το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη συστήματος παρακολούθησης και μοντελοποίησης ατμοσφαιρικών ρύπων, στη παρακολούθηση και διαχείριση ασφάλειας λιμένων, καθώς και στη παρακολούθηση των διαφόρων παραμέτρων καλλιεργειών από συστοιχίες UAV με σκοπό την ανάπτυξη ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης αειφόρου γεωργίας.

Περισσότερες πληροφορίες

 Urban

5DMuPLIS logo
5DMuPLIS

Η πολυπλοκότητα του σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος απαιτεί τη δυνατότητα χειρισμού μεγάλου αριθμού διαφόρων τύπων δεδομένων «χωρικά» – με χωρική αναφορά και τοπολογική δομή. Η δημόσια ζήτηση για χρηστή αστική διακυβέρνηση (που σχετίζεται με την οικονομία, το περιβάλλον ή/και τα κοινωνικά ζητήματα) και η βελτίωση της αποδοτικότητας έχει φέρει την ανάγκη για πιο εξελιγμένα συστήματα. Καθώς οι πόλεις επεκτείνονται κατακόρυφα, χρησιμοποιείται ήδη μια τρισδιάστατη τοπολογική δομή LIS (ή 3d-GIS). Το έργο θα αναπτύξει ένα προηγμένο 5D Multi-Purpose LIS (Land Information System), βασισμένο σε υπάρχοντα πακέτα 3d (που διαπραγματεύονται οι δύο συμμετέχουσες επιχειρήσεις) για την ενοποίηση και διαχείριση διαφόρων τύπων πληροφοριών (οικονομικές, αρχιτεκτονικές, τοπογραφικές, κτηματολογικές, αποτιμήσεις, μηχανικές , ιδιοκτησία κ.λπ.) από κυβερνητικές, περιφερειακές και τοπικές βάσεις δεδομένων σε τρισδιάστατες χωρικές διαστάσεις + χρόνο + κλίμακα. Το σύστημα θα επιτρέπει αναπαραστάσεις και ανάλυση ακινήτων και ανθρωπογενών χαρακτηριστικών σε τρεις φυσικές διαστάσεις (Χ, Υ, Ζ), διαχρονικά (φάση προγραμματισμού, φάση ανάπτυξης, φάση εγγραφής, φάση τροποποίησης κ.λπ.) και σε ποικίλες κλίμακες. Το προτεινόμενο καινοτόμο σύστημα θα επικεντρωθεί στη δημιουργία πρόσθετων. το Ισραηλινό μέρος θα αναπτύξει το πρωτότυπο στο web (στο Cloud) ενώ το ελληνικό τμήμα θα αναπτύξει πρόσθετα για εφαρμογές υπολογιστή.

SEN4RUS logo
SEN4RUS

Η πρόκληση του SEN4RUS είναι να αναπτύξει ένα σύνολο δεικτών αξιοποιώντας το Copernicus Sentinels για την υποστήριξη του αστικού και περιαστικού σχεδιασμού. Τρεις αντιπροσωπευτικές ρωσικές πόλεις με διαφορετικά χαρακτηριστικά είναι οι περιπτωσιολογικές μελέτες. Το SEN4RUS θα επεκτείνει τους δείκτες GEOURBAN σε νέες εφαρμογές, δηλαδή ενέργεια, αστικό κλίμα. Η ανάπτυξη ενός διαδικτυακού συστήματος πληροφοριών (WIS) θα αξιολογήσει και θα παρέχει τους δείκτες σε μια φιλική προς το χρήστη μορφή που επιτρέπει την άμεση εφαρμογή στις διαδικασίες σχεδιασμού. Το SEN4RUS γεφυρώνει το χάσμα μεταξύ των επιστημόνων της Παρατήρησης της Γης (EO) και των πολεοδόμων που εστιάζουν στην αστική δομή και την ποιότητα του αστικού περιβάλλοντος.

 Cultural Heritage

meteora logo
METEORA

Αντικείμενο μελέτης του έργου είναι η τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση ενός τμήματος του αρχαιολογικού χώρου των Μετεώρων, με κύρια περιοχή εφαρμογής δύο απρόσιτους βράχους: τον βράχο του Αγίου Μοδέστου (‘Μόδι’) και τον βράχο της Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου. Στην κορυφή αμφότερων εντοπίζονται ερείπια παλαιών και κατεστραμμένων Μονών, από τις οποίες η Μονή της Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου ανακατασκευάζεται και εντάσσεται τόσο στο σύστημα οπτικοποίησης της πλατφόρμας όσο και στην εφαρμογή Επαυξημένης Πραγματικότητας. Η επιλογή των δύο βράχων έγκειται στην ύπαρξη σημαντικών ευρημάτων, στην ανεξερεύνητη έως σήμερα, διαμόρφωση και εξέλιξη της μονταστικής τους κοινότητας αλλά και στην ιδιαίτερη τοπογραφία και γεωλογική μορφολογία. Πέρα από το Μόδι και την Άλυσο, η περιοχή μελέτης αφορά στην πλειονότητα των μνημείων του Ιερού χώρου των Μετεώρων, συμπεριλαμβανομένων των έξι ενεργών Μονών, του βράχου Πυξάρι, πλήθους ασκητηρίων και λοιπών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς της ευρύτερης περιοχής.

Stable logo
STABLE

Το έργο STABLE ασχολείται με χάρτες κινδύνου της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΠΚ) σε μεσαία κλίμακα, όπως ένα οικοδομικό τετράγωνο και μεγάλες κατασκευές, για την εξαγωγή παρόμοιων χαρτών ζημιών, με τη συλλογή πληροφοριών πριν από την εκδήλωση του συμβάντος και την αντιμετώπιση της πρόβλεψης ζημιών για σεισμικές κινήσεις που έχουν αντίκτυπο στη δομική σταθερότητα της ΠΚ. Θα επιτευχθεί η εισαγωγή μιας στρατηγικής και η επιλογή των πιο αποτελεσματικών μεθόδων και εργαλείων για την εναρμόνιση των δεδομένων, των κριτηρίων και των δεικτών που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την παρακολούθηση του αντίκτυπου των περιβαλλοντικών αλλαγών σε υλικά περιουσιακά στοιχεία πολιτιστικής κληρονομιάς, κτίρια και μνημεία, συμπεριλαμβανομένων των διαδικασιών δομικής φθοράς σε κλίμακα πόλης/χωριού. Αυτές οι πολύτιμες πληροφορίες πρέπει να ελεγχθούν, να βαθμονομηθούν και να συνδυαστούν με δεδομένα εδάφους (π.χ. γεωτεχνικές πληροφορίες), παρακολούθηση σε κλίμακα τόπου (π.χ. σταθμοί παρακολούθησης εδάφους, σαρωτές λέιζερ κ.λπ.) και μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου (σχετικά με τους σεισμούς) για την εξαγωγή προϊόντων με γνώμονα τον τελικό χρήστη, όπως χάρτες παραμόρφωσης, τρωτότητας και ζημιών. Το έργο επικεντρώνεται στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας πλατφόρμας υπηρεσιών πληροφορικής, συνδυάζοντας προηγμένες δορυφορικές τεχνολογίες με υφιστάμενα επίγεια δεδομένα και μοντέλα πρόβλεψης κινδύνου για τη μακροπρόθεσμη και συνεχή παρακολούθηση και ενημέρωση της δομικής σταθερότητας της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς, ιδίως ιστορικών κέντρων που πλήττονται από γεωκινδύνους.

Περισσότερες πληροφορίες

Research logo
RESEARCH

Το έργο RESEARCH (REmote SEnsing techniques for ARCHaeology) θα δοκιμάσει νέες μεθοδολογίες εκτίμησης κινδύνου, εξετάζοντας τη διάβρωση του εδάφους, την κίνηση του εδάφους και την αλλαγή της χρήσης γης που απειλούν τους αρχαιολογικούς χώρους. Το έργο χρησιμοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα τεκμηρίωσης και έρευνας στους τομείς της αρχαιολογίας και των περιβαλλοντικών μελετών, συνδυάζοντας προηγμένες τεχνολογίες τηλεπισκόπησης με εφαρμογές GIS για τη χαρτογράφηση και τη μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς. Το έργο ασχολείται με το σχεδιασμό και την ανάπτυξη μιας θεματικής πλατφόρμας πολλαπλών εργασιών, η οποία θα αποτελέσει ένα νέο προσιτό εργαλείο για τις αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διατήρηση της ΠΚ, για την παρακολούθηση της διαδικασίας υποβάθμισης, τη δυνατότητα προληπτικής συντήρησης και τη μείωση του κόστους αποκατάστασης.

Περισσότερες πληροφορίες

  Urban / Energy – Utilities

D^2EPC Logo Square
D^2EPC

Το έργο D^2EPC στοχεύει να θέσει τις βάσεις για την επόμενη γενιά δυναμικών Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (EPC) για κτίρια. Το προτεινόμενο πλαίσιο θέτει τα θεμέλιά του στο επίπεδο έξυπνης ετοιμότητας των κτιρίων και στην αντίστοιχη υποδομή συλλογής δεδομένων και συστήματα διαχείρισης. Τροφοδοτείται από επιχειρησιακά δεδομένα και υιοθετεί την έννοια του «ψηφιακού διπλού» για να προωθήσει τη Μοντελοποίηση Πληροφοριών Κτιρίου, να υπολογίσει ένα νέο σύνολο δεικτών ενέργειας, περιβαλλοντικών, οικονομικών και ανθρώπινης άνεσης/ευημερίας και μέσω αυτών την ταξινόμηση EPC του εν λόγω κτιρίου.

PEARLS

Ως ενεργός βασικός παράγοντας στον χώρο του χωροταξικού σχεδιασμού και της κοινωνικής καινοτομίας για τα τοπία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Renewable Energy Landscapes-REL), το έργο PEARLS θα ενισχύσει τη δέσμευση του πληθυσμού για ασφαλή, καθαρή και αποδοτική ενέργεια. Τα REL θεωρούνται ως χώροι όπου οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλάζουν τη σχέση του πληθυσμού με την ενέργεια και την αντίληψή του για το τοπίο. Παρά όλες τις προσπάθειες, η αντίσταση στα REL παραμένει στην Ευρώπη, ενώ οι λόγοι για την ισχυρή κοινωνική αποδοχή στις χώρες της Μεσογείου και της Νότιας Αμερικής είναι ακόμη άγνωστοι. Ο κύριος στόχος της PEARLS είναι η ανάπτυξη εφαρμοσμένης γνώσης μέσω ερωτήσεων σχετικά με το πώς να αυξηθεί η δημόσια δέσμευση για λογαριασμό του βιώσιμου συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω διαδικασιών σχεδιασμού. Τα αποτελέσματά του θα μεταμορφώσουν τις πολιτικές πρωτοβουλίες και τις στρατηγικές παρεμβάσεις με τον πληθυσμό, σε μέρη όπου οι ενεργειακοί πόροι είναι σχετικοί και οι τοπικές κοινότητες μειονεκτούν από τις ευκαιρίες που προσφέρει η δικτύωση.

Περισσότερες πληροφορίες

 Agriculture

artemis logo
ARTEMIS

Το έργο ARTEMIS στοχεύει στη δημιουργία μιας πολυπαραμετρικής υπηρεσίας για την επεξεργασία και τη διάχυση δορυφορικών και άλλων δεδομένων σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα που σχετίζεται με την ποιότητα, την υγεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη των οικονομικών δασών και συγκεκριμένων δασών καστανιάς. Ως περιοχή ενδιαφέροντος τοποθετούμε τα δάση της Θεσσαλίας και συγκεκριμένα την περιοχή του Δήμου Μουζακίου. Τα δάση της μεσογειακής καστανιάς έχουν «υποβαθμιστεί» στη Θεσσαλία, αν και είναι προσοδοφόρα καλλιέργεια. Δυστυχώς, η μακροπρόθεσμη έλλειψη σχεδιασμού για εναλλακτικές καλλιέργειες και η έλλειψη πολιτικών στήριξης των πληθυσμών των βουνών που ανάγκασαν τους νέους να μετακινηθούν στα αστικά κέντρα, οδήγησαν στην καλλιέργεια καφέ στη Θεσσαλία και ιδιαίτερα στα δάση του Μουζακίου, σχεδόν σε κατάσταση εγκατάλειψη. Η ανάπτυξη πρακτικών και αλγορίθμων που θα πιστοποιούν την υγεία και θα παρέχουν συνεχή παρακολούθηση θα συμβάλει στην αύξηση της πρωτογενούς παραγωγής, αλλά ταυτόχρονα θα διασφαλίσει τη διατήρηση της βιοποικιλότητας και κατά συνέπεια της ποιοτικής παραγωγής. Το έργο θα αντιμετωπίσει κυρίως τις υπάρχουσες απειλές για την υγεία των δασών σε συγκεκριμένες περιοχές, οι οποίες προκαλούνται κυρίως από βιοτικούς παράγοντες (έντομα, ασθένειες κ.λπ.), με αποτέλεσμα την υποβάθμισή τους και συχνά τη θνησιμότητα των δασικών ειδών και την καταστροφή της παραγωγής τους.

 Disaster Response – Nature

epipelagic logo
EPIPELAGIC

Το έργο EPIPELAGIC είναι ένα έργο Διμερής και Πολυμερής Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κίνας που επικεντρώνεται στην παρακολούθηση παράκτιων περιοχών. Κύριος στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην αντιμετώπιση και το μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και των φυσικών καταστροφών με την παροχή μεθοδολογιών και εργαλείων που χρησιμοποιούν χρονοσειρές δορυφορικών δεδομένων παρατήρησης Γης, σε συνδυασμό με άλλα βοηθητικά δεδομένα και μετρήσεις πεδίου. Ο κύριος στόχος είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας και ενός συστήματος υποβοήθησης λήψης αποφάσεων, για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση σημαντικών αλλαγών που μπορεί να συσχετιστεί με φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους, συμπεριλαμβανομένης της αλλαγής χρήσεων Γης, τις διαχρονικές αλλαγές της ακτογραμμής, τη διάβρωση του εδάφους, τη παραμόρφωση του εδάφους και την παρακολούθηση της στάθμης των θαλάσσιων και υπογείων υδάτων. Το EPIPELAGIC στοχεύει στην επίδειξη των δυνατοτήτων ανάλυσης συνεργιστικών παρατηρήσεων δορυφόρων για την αξιολόγηση κατάλληλων δεικτών. Οι ερευνητικές δραστηριότητες που θα διεξαχθούν θα παρέχουν βιώσιμη υποστήριξη στον τοπικό πολιτισμό, την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον και στις δύο χώρες.

Περισσότερες πληροφορίες

Indes Musa logo
INDES-MUSA

Ο ολοκληρωμένος χαρακτήρας του προτεινόμενου συστήματος παρακολούθησης θα παρέχεται από έναν συνδυασμό αερομεταφερόμενων αποστολών Lidar, κινητών σταθμών GNSS, μετρητή παλίρροιας και αισθητήρων στάθμης νερού για μετρήσεις καθίζησης που θα συμπληρώνονται από μόνιμους επιταχυνσιογραφικούς σταθμούς και σταθμούς GNSS για την παρακολούθηση της σεισμικής κίνησης. Το παραπάνω σχήμα πολλαπλών αισθητήρων θα εφαρμοστεί ως μια καινοτόμος πιλοτική μελέτη, με βάση τα διαθέσιμα μέσα, σε κατάλληλα επιλεγμένες αστικές τοποθεσίες στην Ελλάδα και την Κίνα. Ο υπό έρευνα ελληνικός χώρος βρίσκεται στην περιοχή του Καλοχωρίου κοντά στη Θεσσαλονίκη στη Βόρεια Ελλάδα, παρουσιάζοντας μεγάλο επιστημονικό και παρακολουθητικό ενδιαφέρον σχετικά με τους εξεταζόμενους φυσικούς κινδύνους, σε συμφωνία με τους γενικούς στόχους του προτεινόμενου έργου. Εκτός από την παρακολούθηση και την επεξεργασία δεδομένων, η καθίζηση του εδάφους και η σεισμική κίνηση θα διερευνηθούν μέσω κατάλληλων μεθόδων ανάλυσης που θα αναπτυχθούν και θα προσαρμοστούν σε αστική κλίμακα με στόχο την καλύτερη κατανόηση των ερευνούμενων πηγών κινδύνου που επηρεάζονται από το αστικό περιβάλλον. Τόσο τα καταγεγραμμένα δεδομένα όσο και οι προβλέψεις ανάλυσης θα ενσωματωθούν, θα συνδυαστούν και θα εφαρμοστούν για την ανάπτυξη ενός ερευνητικού εργαλείου που θα είναι άμεσα διαθέσιμο και προσβάσιμο στην επιστημονική κοινότητα και τις τοπικές/εθνικές αρχές λήψης αποφάσεων κατά τη διάρκεια του έργου μέσω μιας σωστά σχεδιασμένης πλατφόρμας Ιστού. Το έργο αναμένεται να έχει άμεσο όφελος για τις συμμετέχουσες επιχειρήσεις και ερευνητικές ομάδες με βάση μια κερδοφόρα ανταλλαγή τεχνικής τεχνογνωσίας ή/και επιστημονικού προσωπικού μεταξύ των δύο χωρών.

nfofras logo
NFOFRAS

Το Εθνικό Σύστημα Εκτίμησης Κινδύνου Δασικών Πυρκαγιών (National Forest Fires Risk Assessment System-NFOFRAS) είναι ένα συνεχιζόμενο ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας για την ανάπτυξη και συνεχή αναβάθμιση ενός ενιαίου συστήματος αξιολόγησης που εκτιμά την ετήσια ξηρότητα της δασικής βιομάζας με βάση την κλιματική συμπεριφορά της ατμόσφαιρας όλο το χρόνο και ειδικότερα “υγρή κλιματική περίοδος” . Η επιτυχία του συστήματος σε πλήρη λειτουργική-λειτουργική κατάσταση περιλαμβάνει τρεις φάσεις.

Supersirte logo
SUPERSITE

Οι ερευνητικοί στόχοι του ελληνικού SUPERSITE είναι:
-Μακροπρόθεσμη παρακολούθηση της περιοχής για χαρτογράφηση της παραμόρφωσης του φλοιού και του καθεστώτος τάσης-παραμόρφωσης, συμπεριλαμβανομένων χρονικά μεταβαλλόμενων προτύπων σε μια περιοχή που έχει την υψηλότερη σεισμικότητα στην Ευρώπη.
-Eνημερωμένες μετατοπίσεις σεισμικότητας για τις περιοχές ενδιαφέροντος, χρησιμοποιώντας τα εισαγόμενα βαθμονομημένα μοντέλα φλοιού/ανώτερου φλοιού.
-Αξιοποίηση των διαθέσιμων συνόλων δεδομένων (υφιστάμενων και νέων) για την απόκτηση αξιόπιστων εμπειρικών εκτιμήσεων των επιπτώσεων της πηγής, της διαδρομής και της τοποθεσίας για σεισμικές κινήσεις στην περιοχή ενδιαφέροντος.
-Αποτελεσματική σύντηξη των επίκτητων παρατηρήσεων της γης και του διαστήματος για την καλύτερη παρακολούθηση και κατανόηση των πηγών κινδύνου.
-Αξιοποίηση επίγειων και δορυφορικών πληροφοριών για την αξιολόγηση του κινδύνου στην περιοχή Supersite και την επίτευξη Μείωσης Κινδύνου Καταστροφών και Γρήγορης Ανθεκτικότητας.

 Waste Management 

CompOlive logo
CompOlive

Το έργο CompOlive στοχεύει στην ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου τεχνολογικού συστήματος διαχείρισης προϊόντων και εφαρμογών που περιλαμβάνει ανάπτυξη λογισμικού, υλικοτεχνική υποδομή και υπηρεσίες. Η CompOlive χρησιμοποιώντας προηγμένα προϊόντα τηλεπισκόπησης, καινοτόμες ψηφιακές τεχνολογίες και τεχνογνωσία στον τομέα της κομποστοποίησης, θα συμβάλει και θα επιτρέψει την αποτελεσματική επεξεργασία και αξιοποίηση των υλικών παραγωγής χρησιμοποιημένων ελαίων στο χωράφι (on-farm). Η φιλοσοφία του έργου είναι απλή (Σχήμα 1) και ουσιαστικά στοχεύει στην επίτευξη μιας κυκλικής οικονομίας στον αγροδιατροφικό τομέα, με έμφαση στην παραγωγή ελιάς, καθιστώντας παράλληλα την κομποστοποίηση στο χωράφι ως υπηρεσία (κομποστοποίηση στο αγρόκτημα ως υπηρεσία) οικονομικά βιώσιμη και βιώσιμη.

Περισσότερες πληροφορίες

 Services

a
ACRITAS

Το ACRITAS στόχευε στην έρευνα, το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την επικύρωση ολοκληρωμένων εφαρμογών που βασίζονται στο διάστημα για επιτήρηση και παρακολούθηση μέσω προηγμένων τεχνολογιών σύντηξης δεδομένων πολλαπλών αισθητήρων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ολοκληρωμένη χρήση τεχνολογιών που σχετίζονται με το διάστημα (δηλαδή Earth Observation (GMES), Satellite Communications (SatCom) και Satellite Navigation (GNSS)) και στη σύντηξή τους με διαθέσιμα επίγεια in-situ στοιχεία για βασικούς τομείς εφαρμογών , όπως: Παρακολούθηση Συνόρων, Παρακολούθηση Ζωτικής Ενεργειακής Υποδομής, Παρακολούθηση Παράκτιου Περιβάλλοντος και Παρακολούθηση Γεωργίας.

Blended logo
BLENDED

Το BLENDED, ένα ερευνητικό πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, υπό την ηγεσία της Space Applications Services, διερευνά την εφαρμογή τεχνολογιών που επιτρέπουν την ασφαλή, πολύτιμη και αποτελεσματική συνεργασία δεδομένων και αλγορίθμων. Το έργο θα εφαρμόσει τις τεχνολογίες Inter-Planetary File System (IPFS), κρυπτογράφησης και έξυπνων συμβολαίων blockchain για να δημιουργήσει ένα πρωτότυπο μιας peer-to-peer, αποκεντρωμένης πλατφόρμας εκπαίδευσης Machine Learning για διαστημικά δεδομένα.

Μετάβαση στο περιεχόμενο