Τρέχοντα R&D Έργα

Τρέχοντα R&D έργα

 Emergency – Security

EURMARS

Το έργο EURMARS έχει ως κύριο αντικείμενό του την ανάπτυξη μίας πολυλειτουργικής πλατφόρμας παρακολούθησης με στόχο την ενίσχυση και την διευκόλυνση τόσο της αποτελεσματικότητας αλλά και της συνεργασίας πολλαπλών Ευρωπαϊκών Αρχών, αρμόδιων για την συνοριακή παρακολούθηση. Εκτός άλλων, η πλατφόρμα θα συνεισφέρει στην βελτίωση διαχείρισης κινδύνων και απειλών που συναντώνται σε ευρείες συνοριακές περιοχές μέσω της συναρμογής πολλαπλών τεχνολογιών, πρακτικών και μεθοδολογιών. Τέλος, αξίζει να σημειωθεί πως το συγκεκριμένο έργο θα βασιστεί στην παρακαταθήκη προηγούμενων συναφών έργων και εγχειρημάτων, αξιοποιώντας βέλτιστα την γνώση και την εμπειρία όλων των ενδιαφερόμεων μερών, προς την άμβλυνση προβλημάτων όπως, της παράνομης μετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών, παράνομης αλιείας, κ.ά.

Περισσότερες πληροφορίες

MAGINet

Κατά τη διαδικασία συνδυασμού εργαλείων ανίχνευσης αντικειμένων τεχνητής νοημοσύνης με δορυφορικές εικόνες μέσης, υψηλής, εξαιρετικά υψηλής ανάλυσης, δεδομένα SAR και δεδομένα RF, είναι σημαντικό να χρησιμοποιηθούν όσο το δυνατόν περισσότερες διαθέσιμες πηγές – AIS, VMS, παράκτιο ραντάρ, εναέρια περιπολία, δεδομένα SAR κ.λπ. Η πιο κοινή πρακτική στον θαλάσσιο τομέα είναι η συγχώνευση δορυφορικών εικόνων και συστημάτων AIS ή VMS, που γίνεται κυρίως με εικόνες SAR. Η διαδικασία που ακολουθείεται στο MAGINet αποτελεί μια νέα πρόκληση με τη χρήση οπτικών βίντεο και μικροδορυφόρων, αποστολών SAR και RF δεδομένων σε συνδυασμό με AIS, εξασφαλίζοντας έτσι τη δημιουργία μιας διαχρονικής πλατφόρμας που ενσωματώνει τεχνολογίες αιχμής.

 Urban

Logo HARMONIA project
HARMONIA

Το έργο HARMONIA θα παρέχει μια προηγμένη πλατφόρμα αξιολόγησης της ανθεκτικότητας που θα βοηθήσει τους ενδιαφερόμενους φορείς να κατανοήσουν και να ποσοτικοποιήσουν τις επιπτώσεις της Κλιματικής Αλλαγής. Για την ανάπτυξη των διαφόρων μεθοδολογιών και των εφαρμογών του έργου συμμετάσχουν τέσσερεις ευρωπαϊκές πόλεις, το Μιλάνο, ο Πειραιάς, η Σόφια και οι Ιξέλλες. Βασισμένη τόσο σε δορυφορικά όσο και σε πολυδιάστατα δεδομένα αστικού περιβάλλοντος, η πλατφόρμα του HARMONIA θα προσφέρει μια φιλική προς τον χρήστη γνωσιακή βάση, προσφέροντας λεπτομερείς πληροφορίες σε επίπεδο γειτονιάς αλλά και οικοδομικού τετραγώνου. Αυτό θα υποστηρίξει τη λήψη αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο και θα προωθήσει ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών αφιερωμένων στην προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής. Συγκεκριμένα, το HARMONIA θα επικεντρωθεί σε δύο τύπους επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής: Φυσικούς και ανθρωπογενείς κινδύνους οι οποίοι εντείνονται από την κλιματική αλλαγή. Σε αυτούς συμπεριλαμβάνονται αστικές πλημμύρες, η υποβάθμιση του εδάφους και οι γεωκίνδυνοι (κατολισθήσεις, σεισμοί, παραμόρφωση εδάφους), οι θερμικές νησίδες, οι αστικές ροές θερμότητας, η υποβάθμιση της ποιότητας του αέρα, καθώς και οι εκπομπές αερίων.

Περισσότερες πληροφορίες

EYE Project Logo
EYE

Η διαστημική τεχνολογία που συνδέεται με την τεχνητή νοημοσύνη και τις τεχνικές μηχανικής μάθησης είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους τομείς της επιστήμης και διαδραματίζει επίσης βασικό ρόλο στον έλεγχο καταστροφών από το διάστημα, όπως το ξέσπασμα του Covid-19. Ενώ οι διαστημικές τεχνολογίες έχουν εφαρμοστεί με επιτυχία σε μικρό αριθμό θεμάτων που σχετίζονται με τη μακροοικονομία και την υγειονομική περίθαλψη κατά την τελευταία δεκαετία, δεν υπάρχει ακόμη σημαντική χρήση διαστημικών στοιχείων ούτε συστηματική ανάλυση των αναγκών για διαστημικά περιουσιακά στοιχεία σε αυτόν τον τομέα. Το έργο EYE σκοπεύει να προτείνει μια πρωτότυπη υπηρεσία βασισμένη σε δεδομένα Copernicus, αυτοματοποιημένη επεξεργασία εικόνων υποστηριζόμενη από τεχνητή νοημοσύνη ενσωματωμένη μαζί με στατιστικά και γεωχωρικά δεδομένα σε μια πλατφόρμα ικανή να παρέχει οικονομετρικά και επιδημιολογικά δεδομένα πρόγνωσης.

Περισσότερες πληροφορίες

 Cultural Heritage

TRIQUETRA

Το έργο TRIQUETRA στοχεύει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας αξιολόγησης βασισμένης σε στοιχεία που επιτρέπει την ακριβή κατηγοριοποίηση των κινδύνων και ταυτόχρονα δημιουργεί μια βάση δεδομένων με τα διαθέσιμα μέτρα και στρατηγικές μετριασμού, λειτουργώντας ως εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων για τον αποτελεσματικό μετριασμό των κινδύνων και την αποκατάσταση των μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς. Η συνολική προσέγγιση του TRIQUETRA βασίζεται σε τρία διακριτά βήματα: (i) Αναγνώριση Κινδύνου, (ii) Ποσοτικοποίηση Κινδύνου και (iii) Μετριασμός Κινδύνου. Η συλλογή δεδομένων του έργου θα παρέχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για όλες τις παραμέτρους που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με την Κλιματική Αλλαγή, συγκρίνοντας τες με αντίστοιχα ιστορικά δεδομένα. Ακόμη, θα χρησιμοποιηθούν νέες καινοτόμες τοπογραφικές μέθοδοι: υδρογραφικές έρευνες, sonar πολλαπλών δεσμών, UAV με οπτικούς και πολυφασματικούς αισθητήρες, καθώς και με αισθητήρες LiDAR, υποβρύχια φωτογραμμετρία, φασματοσκοπία laser, καινοτόμα μοντέλα προσομοίωσης και άλλα. Με την ενσωμάτωση όλων των εργαλείων και των τεχνολογιών στο TRIQUETRA θα αναπτυχθεί ένα DSS (Decision Support System) σε πραγματικές συνθήκες για 8 διαφορετικές πιλοτικές τοποθεσίες σε όλη την Ευρώπη, οι οποίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα αρχαιολογικών περιόδων, τυπολογιών μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς, δομών και υλικών. Επιπλέον, το TRIQUETRA θα αναπτύξει ένα σύνολο καινοτόμων επικαλύψεων για την προστασία των μνημείων με βάση τη νανοτεχνολογία, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η αυθεντικότητά τους. Τέλος, το TRIQUETRA θα δημιουργήσει μια πλατφόρμα γνώσης (Knowledge Base Platform), η οποία θα περιλαμβάνει όλες τις υπάρχουσες μεθόδους και τεχνικές για την αποκατάσταση τέτοιων μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Περισσότερες πληροφορίες

  Urban / Energy – Utilities

eUMaP

Το 2020 η Ευρώπη πέρασε μια πολύ σημαντική οικονομική και κοινωνική κρίση, δηλαδή την απάντηση στην ασθένεια του κορωνοϊού. Πάνω από 200 εκατομμύρια Ευρωπαίοι πολίτες υποχρεώθηκαν να τηρήσουν περιοριστικά μέτρα, σε ορισμένες περιπτώσεις μέτρα lockdown, προκειμένου οι κυβερνήσεις και οι τοπικές αρχές των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αντιμετωπίσουν και να περιορίσουν το πρόβλημα της εξάπλωσης του ιού. Μέσα από αυτή την κατάσταση προέκυψαν μια σειρά από προβλήματα, ένα από τα οποία σχετίζεται με τη διαχείριση των κτιριακών επιχειρήσεων κοινής ωφελείας υπό τέτοιες συνθήκες. Συγκεκριμένα, σε πολύ λίγες μέρες το μεγαλύτερο μέρος της δραστηριότητας της Ευρωπαϊκής Οικονομίας μετατοπίστηκε από το περιβάλλον του γραφείου στα σπίτια, οδηγώντας σε αρκετά προβλήματα σε σχέση με την πληρότητα και την ακεραιότητα των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας όπως διακοπές ρεύματος, έλλειψη νερού και ανεπαρκής σύνδεση στο διαδίκτυο. Η πρωτοβουλία με τίτλο Development of Utilities Management Platform for the case of Carantine and Lockdown – eUMaP στοχεύει στην υλοποίηση όλων εκείνων των δραστηριοτήτων που θα οδηγήσουν στην ανάπτυξη μιας ανοιχτής πλατφόρμας μέσω της οποίας οι τοπικές αρχές θα μπορούν να σχεδιάζουν και να διαχειρίζονται τη ζήτηση και την προσφορά του κτιρίου επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας σε περίπτωση κρίσεων όπως το lockdown.

Περισσότερες πληροφορίες

 Health

transparent-logo-heart 2
HEART

Οι ευρωπαϊκές και διεθνείς πόλεις αντιμετωπίζουν μεγάλες προκλήσεις που προκύπτουν από τις παγκόσμιες γεωπολιτικές, οικονομικές, κλιματικές και άλλες αλλαγές. Η συμβατική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού αναζωογόνησης βασίζεται κυρίως σε κριτήρια κέρδους με τετριμένες μεθοδολογίες , ενώ συχνά απουσιάζουν προηγμένες ολοκληρωμένες μέθοδοι και έννοιες με έμφαση στις πτυχές της υγείας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος (συμπεριλαμβανομένης της Κλιματικής Αλλαγής). Επιπλέον, οι ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων παραμελούνται και, ως εκ τούτου, οι πόλεις καταλήγουν συχνά σε λύσεις που δεν υιοθετούνται από τις τοπικές κοινότητες και τους πολίτες. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, το έργο HEART στοχεύει στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των παραγόντων που επηρεάζουν την υγεία και ευημερία, στην παροχή μιας βάσης δεδομένων και έτσι στη βελτίωση της αστικής υγείας και στη μείωση των ανισοτήτων στην υγεία μέσω αλλαγών στην ατομική συμπεριφορά των πολιτών, που υποκινούνται από διάφορες πολιτικές. Αυτό θα περιλαμβάνει προηγμένο αστικό σχεδιασμό βασισμένο στο μπλε-πράσινο (BG), όπου η υγεία και η ευημερία των πολιτών καθώς και η ποιότητα του περιβάλλοντος θα είναι εγγενώς ενσωματωμένες σε όλες τις φάσεις του σχεδιασμού και της υλοποίησης, με ισχυρή συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων ώστε να τους επιτραπεί να υιοθετήσουν τις νέες λύσεις.

Περισσότερες πληροφορίες

euPOLIS logo
euPOLIS

Οι ευρωπαϊκές πόλεις αντιμετωπίζουν μεγάλες κοινωνικές προκλήσεις λόγω των παγκόσμιων γεωπολιτικών, οικονομικών, κλιματικών και άλλων αλλαγών, θέτοντας τις αστικές περιοχές υπό μεγάλη πίεση για την παροχή ενός περιβάλλοντος που να υποστηρίζει τη Δημόσια Υγεία (ΔΥ) και την Eυημερία (ΕΥ). Η συμβατική προσέγγιση του αστικού σχεδιασμού και του σχεδιασμού αναζωογόνησης βασίζεται κυρίως σε κριτήρια κέρδους με μεθοδολογίες ρουτίνας, ενώ συχνά στερείται προηγμένων ολοκληρωμένων μεθόδων και εννοιών με έμφαση στις πτυχές ΔΥ, ΕΥ, πολιτιστικές, οικονομικές και κοινωνικές. Ως εκ τούτου, οι ανάγκες των τοπικών κοινοτήτων δεν αναγνωρίζονται ή παραμελούνται και οι πόλεις καταλήγουν σε δαπανηρές επενδύσεις που δεν αγκαλιάζονται από τις τοπικές κοινότητες και, ως εκ τούτου, στερούνται βιωσιμότητας. Για να αντιμετωπιστούν αυτές οι προκλήσεις, οι μεθοδολογίες αστικού σχεδιασμού με βάση το euPOLIS NBS, εμπλουτισμένες με πολιτιστικές και κοινωνικές πτυχές, προσφέρουν τη συνέργεια μιας ανθρωποκεντρικής προσέγγισης με σημαντικά περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη από τις Blue Green Solutions.

Περισσότερες πληροφορίες

 Disaster Response – Nature

DRIC_defkalion thumbnail
DRIC-DEFKALION

Το Disaster Resilience Innovation Cluster – Defkalion (DRIC Defkalion ) με τίτλο “Καινοτόμος Σύμπραξη για την Προστασία και την Ασφάλεια των Περιβαλλοντικών Κινδύνων” στοχεύει στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής με τη λήψη μέτρων προσαρμογής για τον μετριασμό των επιπτώσεών της. Πολλές εταιρείες σήμερα, αναγνωρίζοντας τις περιβαλλοντικές πτυχές των δραστηριοτήτων τους, επενδύουν σε πόρους απαραίτητους για την υιοθέτηση και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Παράλληλα, ενσωματώνουν σύγχρονες τεχνολογικές καινοτομίες, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των περιβαλλοντικών τους επιδόσεων και τη μείωση του λειτουργικού τους κόστους. Υπό αυτό το πρίσμα, η Disaster Resilience Innovation Cluster DRIC Δευκαλίων επιδιώκει να δημιουργήσει ένα ευνοϊκό περιβάλλον για την παρουσίαση και την προώθηση των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα που προωθούν τέτοιες τεχνολογικές καινοτομίες στην αγορά και λύσεις που σχετίζονται με την έγκαιρη προειδοποίηση των κλιματικών κινδύνων και τη διαχείριση του κινδύνου καταστροφών.

POTATO2UP

Το παρόν έργο προτείνεται η εφαρμογή της τεχνολογίας με στόχο μια βελτιωμένη ποιότητα παραγωγής πατάτας μέσω της αποτελεσματικότερης απορρόφησης των θρεπτικών στοιχείων, μια φιλο – περιβαλλοντική διαχείριση σημαντικών μυκητολογικών παθογόνων της καλλιέργειας με μείωση της χρήσης χημικών μυκητοκτόνων. Η χημική έναυση είναι ένας τρόπος αφύπνισης των μηχανισμών άμυνας των φυτών, τα οποία έχουν ήδη μεταχειριστεί με διεγέρτες πριν την παρουσία συνθηκών καταπόνησης. Συγκεκριμένα, το POTATO2UP θα αναδείξει τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες εφαρμογής φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών εναύσματος στις καλλιεργητικές πρακτικές μέσω της αξιολόγησης χρονικά εστιασμένων εφαρμογών διασυστηματικών βιοδιεγερτών με διαφυλλικούς ψεκασμούς για αποτελεσματικότερη απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων με μείωση των χημικών εισροών σε εμπορική ποικιλία πατάτας του πιλοτικού αγρού. Επιπλέον, θα γίνει αξιολόγηση χρονικά εστιασμένων εφαρμογών υδροχλωρικής χιτοζάνης που δρα ως ενεργοποιητής των μηχανισμών άμυνας των φυτών με σκοπό μια πιο φιλοπεριβαλλοντική διαχείριση των σημαντικών μυκητολογικών παθογόνων. Τέλος, θα εφαρμοστεί τεχνολογία τηλεπισκόπησης, η οποία έχει δείξει ελπιδοφόρα αποτελέσματα για την παρακολούθηση της φυσιολογικής κατάστασης των φυτών στον αγρό.

Περισσότερες πληροφορίες

XYLLELA

Το παρόν έργο έχει ως στόχο τον έγκαιρο εντοπισμό ελιόδεντρων που έχουν προσβληθεί από το βακτήριο Xylella fastidiosa (Xf) μέσω της επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων. Η αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων και μεθόδων Τηλεπισκόπησης μπορούν να παρέχουν γρήγορο έλεγχο πιθανής προσβολής ελαιώνων από το Xf και επίσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία για τη μελέτη και κατανόηση της εξάπλωσης του βακτηρίου.

Περισσότερες πληροφορίες

 Services

Eomall logo
eoMALL

Οι πληροφορίες που συλλέγονται από δορυφόρους ή επιτόπιους αισθητήρες, διαθέσιμους εξ αποστάσεως, έχουν ανοίξει ένα ευρύ φάσμα ποιοτικών υπηρεσιών. Με το eoMALL ως πλατφόρμα σας, μπορείτε να εξερευνήσετε και να ανακαλύψετε διαδικτυακές υπηρεσίες, να συγκρίνετε προσφορές από διαφορετικούς παρόχους και να αποκτήσετε εύκολη πρόσβαση στα σημεία πώλησης. Είτε επιλέξετε να εξερευνήσετε ελεύθερα το eoMALL χωρίς εγγραφή είτε να προσαρμόσετε την εμπειρία σας με την εγγραφή σας, αποκτάτε τη δυνατότητα επικοινωνίας με εταιρείες και πρόσβασης στα σημεία πώλησης. Επί του παρόντος σε έκδοση beta, το eoMALL επεκτείνει συνεχώς τις λειτουργίες του, οπότε η εγγραφή θα σας κρατά ενήμερους και ενημερωμένους. Το eoMALL, που αναπτύχθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση Εταιρειών Τηλεπισκόπησης (EARSC) με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA), στοχεύει στην προώθηση ευρωπαϊκών εταιρειών που παρέχουν διαδικτυακές υπηρεσίες. Χρησιμοποιώντας το eoMALL, όχι μόνο επωφελείστε από πρόσθετες σχετικές υπηρεσίες, αλλά συμβάλλετε επίσης στην ανάπτυξη και την επιτυχία των ευρωπαϊκών εταιρειών.

Hellenic Space Dawn: Selene & Helios

Η Geosystems Hellas σε συνεργασία με τους EMTEC Space P.C., ISD S.A., HERON Engineering, LEO Photonics, ΑΠΘ, ΕΚΠΑ και ΣΝΔ, υλοποιούν τον πρώτο ελληνικό δίδυμο δορυφορικό αστερισμό Cubesats SELENE και HELIOS (CubeSat for Earth monitoring, high-Level Mission instrument), το Hellenic Space Dawn (ESA ITT AO/1-11498/22/UK/ND). Οι εταίροι του έργου θα σχεδιάσουν, κατασκευάσουν, δοκιμάσουν, εκτοξεύσουν και λειτουργήσουν τους δύο HS-DAWN cubesats (CubeO-1 και CubeO-2). Οι δύο cubesat θα φέρουν τηλεπισκοπικούς δέκτες παρατήρησης Γης, με επαναληψιμότητα λήψης 5 φορές την ημέρα και 1 νυχτερινή λήψη.

Συνεργασία με τη ΓΥΣ

Η GSH εκτελεί σε συνεργασία με την COSMOS το έργο «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – Ανάπτυξη και Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών» της Πράξης: «Ψηφιοποίηση Διαχρονικού Αρχείου Αεροφωτογραφιών της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού – Ανάπτυξη και Παροχή Ψηφιακών Υπηρεσιών», με Κωδικό ΟΠΣ 5049399 του ΕΠ «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα 2014-2020», αναθέτουσα αρχή ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, με προμήθεια 2 φωτογραμμετρικών σαρωτών, 20 ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού φωτογραμμετρίας και 10 ολοκληρωμένων συστημάτων λογισμικού επερξεργασίας δεδομένων SAR της HEXAGON, ως μοναδικός μεταπωλητής σε Ελλάδα και Κύπρο.

Μετάβαση στο περιεχόμενο