Έργα – Εφαρμογές

Η Geosystems-Hellas δραστηριοποιείται, αναλαμβάνει και παρουσιάζει μεγάλη επιστημονική επάρκεια και κατάρτιση σε έργα και εφαρμογές:

  • Τηλεπισκόπησης και διαχείρισης δορυφορικών δεδομένων
  • Φωτογραμμετρίας και αποτυπώσεων LiDAR
  • GIS αναλύσεων και Web-GIS

 

Ενδεικτικές εφαρμογές: