Έργα – Εφαρμογές

Η Geosystems-Hellas δραστηριοποιείται, αναλαμβάνει και παρουσιάζει μεγάλη επιστημονική επάρκεια και κατάρτιση σε έργα και εφαρμογές: Τηλεπισκόπησης και διαχείρισης δορυφορικών δεδομένων Φωτογραμμετρίας και αποτυπώσεων LiDAR GIS αναλύσεων και Web-GIS   Ενδεικτικές…

IMAGINE NoClouds

Το λογισμικό IMAGINE NoClouds πρόκειται για πρόσθετο εργαλείο για το ERDAS IMAGINE που προσφέρει επεξεργασίες για την αντιμετώπιση των φαινομένων νεφοκάλυψης σε δορυφορικές εικόνες Sentinel-2. Δίνει τη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής…