Μέθοδοι ανίχνευσης μεταβολών για την χαρτογράφηση μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων με χρήση δεδομένων Sentinel 1 και 2. Η περίπτωση του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου.

Δημοσιεύτηκε από τον/την admin στις

Η ταχεία χαρτογράφηση κρίσιμων υποδομών που έχουν πληγεί από φαινόμενα μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων αποτελεί θέμα μείζονος σημασίας για τη λήψη αποφάσεων και διαχείριση κινδύνου. Τα τελευταία χρόνια γίνεται εκτενής χρήση δεδομένων από τους δορυφόρους Sentinel 1 και 2 από το πρόγραμμα Copernicus της ESA καθώς αποτελούν αξιόπιστη λύση σε πληθώρα εφαρμογών. Παράλληλα, η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη στα πεδία της γεωπληροφορικής παρέχει νέα εργαλεία για εφαρμογές ανίχνευσης μεταβολών. Η παρούσα εργασία επικεντρώνεται στην ταχεία και επιχειρησιακή χαρτογράφηση μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων όπως η περίπτωση του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου στη Φλώρινα, Β. Ελλάδα, στις 10/6/2017, κάνοντας χρήση δεδομένων Sentinel 1 και 2. Η μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας περιλαμβάνει τρία στάδια. Στο πρώτο στάδιο γίνεται η συλλογή των δεδομένων Sentinel 1 και 2 για δύο χρονικές περιόδους, πριν και μετά το φαινόμενο της κατολίσθησης. Στο δεύτερο στάδιο γίνεται εφαρμογή κατάλληλων μεθόδων αυτόματης ανίχνευσης μεταβολών στο λογισμικό Erdas Imagine όπως τεχνικές συμβολομετρίας και μηχανικής μάθησης, χρησιμοποιώντας δεδομένα από τον κάθε δορυφόρο για τις δύο χρονικές περιόδους. Στο τελευταίο στάδιο γίνεται αξιολόγηση των ανιχνευθέντων περιοχών που υπέστησαν μεγάλες εδαφικές υποχωρήσεις από τον κάθε δορυφόρο μέσω υπέρθεσης των αντίστοιχων εξαγόμενων αποτελεσμάτων. Τα επιτευχθέντα αποτελέσματα αποδεικνύουν την καταλληλότητα των δεδομένων Sentinel 1 και 2  για εφαρμογές ανίχνευσης μεγάλων εδαφικών υποχωρήσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες:

  • Eomag/Earsc articles:

http://eomag.eu/articles/4157/landslide-detection-using-sentinels-monitoring-the-june-2017-disaster-event-in-amyntaio-mine

  • 5o Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών

http://psdatm.gr/index.php/latest-nes/2016-08-10-14-14-36/261-5-3

Μετάβαση στο περιεχόμενο