4ο Συνέδριο GIS και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον - Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Geosystems Hellas supports the 4ᵗʰ Congress of Geographical Information Systems and Spatial Analysis in Agriculture and Environment

Geosystems Hellas support the 4ᵗʰ Congress of Geographical Information Systems and Spatial Analysis in Agriculture and Environment held under the auspices of the Agricultural University of Athens, the Ministry of Environment and Energy, the Ministry of Rural Development and Food and the Region of Attica. Our team will present the Read more…

Skip to content